November 23, 2017

Women Engineers of CEG

Click the below link for more details.  

Women Engineers of CEG

A. Lalitha – 1944                   Leelama – 1944                  P. K. Thressia – 1944                      May George – 1947                              

                                                                                                                                             

 

Rajyalakshmi – 1948      Mary Mathew – 1949       Sarada Parthasarathy – 1953    P.Kamala Devisubrahmanyam – 1953

                                                                            

 

Sundarivellayan – 1954        A. Parvathi – 1960               R. Sulochana – 1962                       Indira Premkumar – 1966

                                                                                            

 

K.S.Babai – 1966    Jayashree Anandakumar – 1968        Mallika Chellapa – 1969                   Chandra Aiyangar – 1969

                                                                                              

 

Kalpa Gopal – 1969       Prema Rajavalli Kathleen – 1970     Nalini Uhrig – 1970           Shantha Unnikrishnan – 1970

                                                                                

 

Rema( Abraham)Thomas – 1970  Rajeswari Mariappan – 1971    Betty Nirmal Rajappa – 1971    Radha Murthy – 1971

                                                                                      

 

Prabavathy (Arthur) Kawai  – 1966      Dr. Shantha R. Mohan – 1971                 Radha Ramaswami Basu  – 1971

                                                                                  

 

A. Kamala  – 1954               Annapurna Prasad – 1971