Roll of Honour

PRESIDENTS

YearName
1925 – 36 Rao Bahadur G. Nagarathnam Iyer
Founder- President
1936 – 36R. Narasimha Iyengar, I.S.E
Chief Engineer, PWD
1940 – 42 L. Venkatakrishnan Iyer, I.S.E
Chief Engineer, PWD
1942 – 45N. Govindarajan Iyengar, I.S.E
Chief Engineer, PWD
1945 – 52A. R. Venkatachari, I.S.E
Chief Engineer, PWD
1952 – 55N. Padmanabaha Iyer, I.S.E
Chief Engineer, PWD
1955– 60J.M. Frederick, I.S.E
Chief Engineer, PWD
1960– 65K. V. Ekambaram, I.S.E
Chief Engineer, PWD
1965-66V. A. Chandran
1966 – 67 C. R. Narayana Rao
1967 – 69 N. Mahalingam
1969 – 70 M. Ramabramham
1970 – 76 P. S. Sivapragasam
1977 – 79K. Ramanna
1979 – 80C. V. George
1981 – 82S. P. Govindarajulu
1982 – 83R. Thillainayagam
1983 – 86 M. A. Nayudu
1986 – 87C. A. Srinivasan
1987 – 88 M. Bakkianathan
1988 – 90K. B. Nowlay
1990 – 92N. Mummoorthy
1992 – 94G. Kaliyasundaram
1994 – 96 Ad. Hoc Committee
1996 – 98 L. Munivelu
1998 – 2000C. S. Kuppuraj
2000 – 2001L. Munivelu
2002 – 2004K. Venugopalan
2004 – 2006P. Ramaswamy
2006 - 2008Er. C. R. Sasi
2008 – 2010Dr. G. B. Jaiprakash Narain
2010 – 2012Er. B. Natarajan
2012 – 2014Dr. M. Sekar
2014 – 2016Er. B. Karunakaran
2016 to till DateEr. D. Vasudevan


SECRETARIES

YearName
1925 – 36 Rao Bahadur G. Nagarathnam Iyer
Founder – Secretary
1936 – 41K. C. Chakko, I.E.S.,
1941 – 48J.J. Rudra
1948 – 55 S. Paul
1955 – 58B. H. Marley
1958 – 61P. Rajagopal Pillai
1961 – 64A. Srinivasan
1964 – 65 V. Kalyanaraman
1965 – 66N. R. Sitapathi
1966 – 71K. S. Hegde
1971 – 86W. P. Vijayaraghavan
1986 – 87 A. R. Santhakumar
1987 – 90S. V. Ramaswamy
1990 – 94S. R. Paranjothi
1994 – 96 Ad. Hoc. Committee
1996 – 98C. P. Sarathy
1998 – 2000G. B. Jaiprakash Narain
2000 – 2006M. Sekar
2006 – 2008Dr. P. Hariharan
2008 – 2010Dr. G. Sakthinathan
2010 – 2012Dr. G. Sakthinathan
2012 – 2014Er. B. Karunakaran
2014 – 2016Er. M. Shanmugam
2016 to till DateDr. P. Sakthivel